Loading

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VOOR SOFACOMPANY.COM

1 INLEIDING

Wanneer u gebruikmaakt van onze website, www.sofacompany.com,, wanneer u een aankoop doet, contact heeft met SOFACOMPANY over een product of een klacht over een product indient, of op enige andere wijze contact met ons heeft, verzamelt en verwerkt SOFACO design, CVR: 34804567 Selandia Park 1, 4100 Ringsted, Denemarken ("SOFACOMPANY", "wij" of "ons"), uw persoonsgegevens.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke en zorgen wij ervoor dat de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de betreffende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de Deense Wet gegevensbescherming (Danish Data Protection Act) plaatsvindt.

Dit privacybeleid heeft als doel te beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten op dit gebied zijn.

Heeft u vragen over dit privacybeleid, of wilt u uw hieronder beschreven individuele rechten uitoefenen? Neem dan contact op met:

SOFACOMPANY
Selandia Park 1, 4100 Ringted
E-mail: [email protected]
Telefoon: + 45 71 99 54 99

2. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Klanten

Wij verwerken en slaan normale categorieën persoonsgegevens op in ons ordersysteem, zoals uw naam-, adres- en contactgegevens (e-mail en telefoon), aankoopgeschiedenis, gebruiker-ID en betaalinformatie wanneer u een aankoop bij ons doet.

Ook slaan wij onze correspondentie met u op indien u contact met ons opneemt via onze website, bijvoorbeeld in verband met een klacht en/of andere vormen van dagelijkse correspondentie, bijvoorbeeld ondersteuningsverzoeken.

Ten slotte slaan we informatie op over uw deelname aan evenementen in onze showroom en informatie die wij ontvangen in verband met klanttevredenheidsonderzoeken.

In het algemeen verwerken en slaan wij geen gevoelige persoonsgegevens op, waaronder informatie over strafrechtelijke overtredingen. In sommige gevallen zullen we echter dergelijke informatie verwerken indien dit noodzakelijk is in verband met het melden van onwettelijke handelingen bij rechtshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld creditcardfraude.

2.2 Bezoekers en gebruikers website

Naast het bovenstaande, namelijk het verwerken van informatie over klanten, geldt dat wij ook gewone categorieën persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt of gebruikt zonder een aankoop te doen.

In deze situatie verwerken wij de eventueel door u ingevoerde persoonsgegevens in verband met het boeken van een videoconsult met een van onze medewerkers, zoals contactinformatie (e-mail en telefoon), naam, plaats/land, en beschikbaarheid, dit is ook het geval bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Tot slot verwerken wij door middel van cookies persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals beschreven in ons Cookiebeleid. In verband hiermee verzamelt SOFACOMPANY informatie over uw online gedrag, zoals uw IP-adres, informatie over het besturingssysteem van uw computer, uw mobiele apparaat, uw internetbrowser en uw online activiteiten op de website, mits u het gebruik van cookies door de website heeft geaccepteerd.

Wij verwerken geen speciale categorieën persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens) over websitebezoekers.

3. DOEL VAN DE VERWERKING

3.1 Klanten

Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder het afhandelen van uw bestelling en eventueel door u ingediende klachten in verband met uw aankoop van een van onze producten, of andere verzoeken die wij van u als klant ontvangen.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het signaleren van fraude en het verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om uw ervaring op onze website te verbeteren door meer gepersonaliseerde inhoud/producten te leveren.

Tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens voor rapportage en analyse, bijvoorbeeld voor onze interne analyses over uw koopgedrag op onze website, de effectiviteit van onze marketing en uw reactie daarop.

3.2 Bezoekers en gebruikers website

Als websitebezoeker worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw ervaring op onze website te verbeteren en ten behoeve van rapportage en analyse, bijvoorbeeld om ons inzicht te bieden in het gebruik van onze website en welke delen van de website gebruikt worden, of om de locatie van onze websitebezoekers te bepalen.

Indien u zich hiervoor heeft aangemeld, valt de verzending van onze nieuwsbrief en/of het bieden van een videoconsult met een van onze medewerkers ook onder de verwerkingsdoelen.

Ten laatste verwerken wij uw persoonsgegevens bij het genereren van leads en voor marketingdoeleinden.

4. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR VERWERKING

4.1 Klanten

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent, m.a.w. met betrekking tot de aankoop en levering van uw bestelling; zie artikel 6(1)(b) van de GDPR.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen die niet worden overstemd door uw belangen of fundamentele rechten; zie artikel 6(1)(f) van de GDPR. Onder deze gerechtvaardigde belangen vallen onder andere:

 • zorg dragen voor behoorlijke registratie, betaling, facturatie, boekhouding, klantenservice en -ondersteuning en dagelijkse communicatie.
 • het onderhouden en versterken van klantrelaties.
 • communicatie met u ten behoeve van klantondersteuning en klachtenafhandeling, voor zover dit niet onder de overeenkomst met u valt.
 • documentatie van gebeurtenissen, correspondentie, enz. in geval van specifieke geschillen tussen SOFACOMPANY en u.
 • u een betere website-ervaring bezorgen.
 • het verzenden en beheren van nieuwsbrieven; en
 • het marketen van onze producten en diensten, waaronder ons gerechtvaardigde belang in het bieden van gepersonaliseerde advertenties, inhoud en informatie, en het bewaken en analyseren van de effectiviteit van de website en marketingactiviteiten.

Daarnaast kunnen wij in sommige gevallen genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting; zie artikel 6(1)(1) van de GDPR over het opslaan van boekhoudgegevens overeenkomstig de geldende boekhoudingsregelingen.

Ten laatste kan onze verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen gebaseerd zijn op uw expliciete toestemming (artikel 6(1)(a) van de GDPR) bij profileringsgerelateerde activiteiten zoals beschreven in artikel 22(1) en (4) van de GDPR.

4.2 Bezoekers en gebruikers website

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is voornamelijk gebaseerd op de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen die niet worden overstemd door uw belangen of fundamentele rechten; zie artikel 6(1)(f) van de GDPR. Onder deze gerechtvaardigde belangen vallen onder andere:

 • het vormen van klantrelaties.
 • het met u communiceren om u informatie over onze producten te bieden.
 • u een betere website-ervaring bezorgen.
 • het marketen van onze producten en diensten, waaronder ons gerechtvaardigde belang in het uitbrengen van gepersonaliseerde advertenties, inhoud en informatie, en het bewaken en analyseren van de effectiviteit van de website en marketingactiviteiten; en
 • het verzenden van nieuwsbrieven.

Daarnaast kan de verwerking door ons noodzakelijk zijn om op uw verzoek stappen te kunnen zetten vóór het aangaan van een contract (artikel 6(1)(b) van de GDPR), bijvoorbeeld wanneer u een videoconsult met een van onze medewerkers aanvraagt.

5. GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING EN PROFILERING VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Onder profilering valt het gebruik van uw persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot u als klant te evalueren.

Wij nemen geen besluiten uitsluitend op basis van automatische besluitvorming die van belang zijn voor u als betrokkene, waaronder profilering. Wij maken echter wel gebruik van profilering ten behoeve van marketing. [indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.]

6. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien relevant is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen of overdragen aan bedrijven binnen onze groep, dochterondernemingen, verkopers, zakelijke partners of andere samenwerkingspartijen zoals sociale media en marketingbedrijven.

Bepaalde ontvangers verwerken persoonsgegevens namens ons, namelijk als gegevensverwerkers. Deze derde partijen kunnen uw gegevens dus alleen verwerken volgens onze instructies en hebben dus geen toestemming om uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken.

Voor zover wij uw persoonsgegevens delen met of overdragen aan derde partijen die uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, vindt dit delen of overdragen alleen plaats overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en met uw vooraf verleende toestemming, indien uw toestemming vereist is.

7. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND (BUITEN EU/EEA)

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU/EEA, bijvoorbeeld naar een dochteronderneming van SOFACOMPANY, een verkoper of een dienstverlener. Wij zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving worden uitgevoerd. Dit houdt in dat elke partij buiten de EU/EEA die uw persoonsgegevens in zijn bezit krijgt, zorg dient te dragen voor een passend beschermingsniveau, bijvoorbeeld door het aangaan van de in de EU standaard contractbepalingen.

Indien u een kopie wenst te ontvangen van toegepaste passende beschermingsmaatregelen voor de overdracht, kunt u contact opnemen met ons via de eerder genoemde contactinformatie.

8. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij slaan uw persoonsgegevens alleen zo lang op als nodig is om het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens te vervullen.

Over het algemeen slaan wij uw persoonsgegevens niet langer dan 12 maanden op, tenzij langer nodig is om onszelf te beschermen tegen een rechtsvordering. In dat geval worden uw persoonsgegevens verwijderd op het moment dat geen rechtsvordering meer aanhangig kan worden gemaakt, of een lopend geschil wordt beslecht.

Daarnaast zal SOFACOMPANY persoonsgegevens die vereist zijn voor de boekhouding opslaan voor 5 jaar vanaf het jaar waarop de boekhoudkundige gegevens betrekking hebben, overeenkomstig de bijzondere regels aangaande de opslag van boekhoudkundig materiaal in de Deense Wet op de boekhouding (Danish Bookkeeping Act). Indien de persoonsgegevens onderdeel uitmaken van boekhoudkundige gegevens waarop andere (buitenlandse) wetgeving van toepassing is, zullen de persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze wetgeving.

9. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten als betrokkene veilig te stellen.

SOFACOMPANY heeft alle nodige en passende stappen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten als betrokkene veilig te stellen.

Als betrokkene heeft u meerdere rechten. Houd er a.u.b. rekening mee dat er in dit verband bepaalde beperkingen kunnen gelden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw recht om informatie te verkrijgen overstemd wordt door zwaar wegende redenen met betrekking tot privébelangen. Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene, neem dan contact met ons op via de eerder genoemde contactinformatie.

Op basis van de GDPR heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die SOFACOMPANY over u heeft opgeslagen. SOFACOMPANY moet u kosteloos een kopie van de verwerkte persoonsgegevens bezorgen, en dat elektronisch, indien het verzoek in een gangbare elektronische vorm is ingediend.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u, inclusief aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid): Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op gegevenswissing: dit wil zeggen dat wij op uw verzoek uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen moeten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een contract en de verwerking op automatische wijze plaatsvindt, heeft u het recht om deze persoonsgegevens zonder belemmering vanuit SOFACOMPANY aan een derde partij te laten overdragen.
 • Het recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er a.u.b. rekening mee dat dit geen invloed heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons vóór de intrekking van uw toestemming. Bovendien kunnen wij de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen voortzetten op basis van een andere juridische grondslag.

Om meer te lezen over uw rechten verwijzen wij u naar deinformatie van de Deense Gegevensbeschermingsdienst (Danish Data Protection Agency) over dit onderwerp.

10. VRAGEN EN KLACHTEN

U heeft ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Deense Gegevensbeschermingsdienst. Zie hiervoor de onderstaande contactinformatie:

Danish Data Protection Agency (Datatilsynet)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Denemarken
Telefoon: +45 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
Website: www.datatilsynet.dk

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid wordt regelmatig en wanneer vereist bijgewerkt wegens wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en praktijk, en wij raden u dan ook aan om hier zelf van op de hoogte te blijven.

De ingangsdatum van de meest recente update van dit privacybeleid:
05/08/2021

Klachten indienen bij de Deense Gegevensbeschermingsdienst:

U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Deense Gegevensbeschermingsdienst. Zie hiervoor de onderstaande contactinformatie:

Danish Data Protection Agency (Datatilsynet)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Denemarken
Telefoon: +45 33 19 32 00
E-mail: [email protected]
Website: www.datatilsynet.dk